Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen, neem gerust contact met ons op.

Per januari 2022 is in Nederland in de GGZ een nieuw bekostigingssysteem (het zorgprestatiemodel) ingevoerd. Er zijn een aantal verbeterpunten doorgevoerd in de vroegere manier van bekostiging, wat leidt tot meer overzichtelijkheid en transparantie. Een verbetering voor u als cliënt is bijvoorbeeld dat de rekening overzichtelijker is geworden. Ook zullen de rekeningen vaker dan eenmaal per jaar verstuurd worden, zodat u beter het overzicht kunt behouden. Op de inhoud van uw behandeling heeft dit nieuwe model overigens geen invloed. Mocht u meer informatie willen over het zorgprestatiemodel, dan verwijzen we u graag naar deze folder.

De therapeuten van RAAC Psychologen hebben in 2024 contracten afgesloten met zorgverzekeraars DSW, CZ, Menzis Zorgverzekeraar, VGZ en de bijbehorende labels. Dit betekent dat de kosten voor een behandeling bij RAAC Psychologen volledig worden vergoed als u bij één van deze zorgverzekeraars verzekerd bent.

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben afgesloten, zult u in de meeste gevallen een eigen bijdrage dienen te betalen. Wij hanteren hierbij de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) zijn vastgesteld. Het bedrag van de eigen bijdrage is afhankelijk van het vergoedingspercentage dat van dit tarief geboden wordt door de polis die u heeft afgesloten. We zullen u hierover vooraf informeren. Tijdens het behandeltraject ontvangt u van ons maandelijks een rekening die u zelf dient te betalen. Deze rekening kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar, die u dan de vergoeding biedt waar u recht op heeft.

U dient in alle bovengenoemde situaties rekening te houden met uw eigen risico. Het eigen risico is wettelijk bepaald en bedraagt € 385,- per verzekerde voor alle in het (kalender)jaar ontvangen zorg. Mogelijk heeft u er zelf voor gekozen om dit bedrag te verhogen, zodat u een lagere premie betaalt. Zie voor meer informatie Zorginstituut Nederland

Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg is een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk. Ook moeten uw klachten voldoen aan de criteria van een vergoedbare diagnose. Na de intake bij ons zal duidelijk zijn of er sprake is van een vergoedbare diagnose. 

Nu u de stap heeft gezet om hulp te vragen, wilt u waarschijnlijk direct aan de slag. Wij doen onze uiterste best om u zo snel mogelijk te helpen. Het is goed om te weten dat de wachttijd in onze praktijk kan variëren. Als we na de intake besluiten om samen verder te gaan, gaat de behandeling direct van start.

Gezien de lange wachttijd kan
RAAC Psychologen momenteel helaas geen nieuwe mensen aannemen en hanteert RAAC
Psychologen een aanmeldstop (april 2024).

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar zoekt dan naar mogelijkheden om elders eerder in zorg te kunnen komen. 

Hoe vervelend ook, soms kan een afspraak niet doorgaan. Wilt u een afspraak afzeggen, dan dient u dit minstens 24 uur van tevoren per mail of telefonisch kenbaar te maken. Bij niet of niet tijdig afzeggen (ook bij overmacht) wordt € 75 in rekening gebracht. Deze no-show kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Bij RAAC psychologen vinden we kwaliteit, klantvriendelijkheid en zorgvuldigheid heel belangrijk. We doen er dan ook alles aan om u zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen. Mocht het echter toch voorkomen dat u niet tevreden bent over onze handelswijze en mocht u hierover een klacht hebben, dan kunt u dat mondeling of schriftelijk aan ons kenbaar maken. We zullen dan hierover met u in gesprek gaan en proberen om samen met u tot een oplossing te komen. Mocht dit echter niet leiden tot een oplossing van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de klachtenregeling of klachtenfunctionaris van onze beroepsvereniging de LVVP.

RAAC psychologen bestaat uit vier zelfstandige praktijken die nauw samenwerken. Het leveren van kwaliteit hebben wij hoog in het vaandel staan. We overleggen regelmatig met elkaar over uw behandeling om de kwaliteit van de behandeling te kunnen waarborgen. Uiteraard houden we ons hierbij aan de geheimhoudingsplicht. Tevens volgen we geregeld cursussen om onze kennis aan te vullen en actueel te houden. 

In het Kwaliteitsstatuut hebben we vastgelegd hoe we onze kwaliteit waarborgen. U kunt ons kwaliteitsstatuut per hulpverlener bekijken onder het tabblad “Wie zijn wij?”.

Wij zijn gehouden aan onze beroepscode en geheimhoudingsplicht

Daarnaast hechten we veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacybeleid kunt u terugvinden hoe RAAC Psychologen omgaat met uw gegevens.